Sigorta Hukuku

• Sigorta şirketlerine danışmanlık ve avukatlık hizmeti,
• Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Mesuliyet Poliçelerinden kaynaklı tazminat taleplerinde avukatlık ve danışmanlık hizmeti,
• Medikolegal raporlama hizmeti,
• Malpraktis davalarında, sigorta şirketlerine ve sigortalılarına avukatlık ve danışmanlık hizmetleri,
• Sigorta sözleşmelerinden kaynaklı aleyhe-rücu davaları ve tahkim prosedürünün takibi,
• İşveren mali sorumluluk poliçelerinden kaynaklı tazminat taleplerinde avukatlık ve danışmanlık hizmetleri,
• İşverene karşı açılacak rücu davalarında avukatlık ve danışmanlık hizmetleri.