Sağlık Hukuku

• Medikal malpraktis iddiası ile açılan ceza ve tazminat davalarında avukatlık ve danışmanlık hizmetleri,
• Dosyanın sağlık hukuku açısından incelenerek uzman görüşü raporu hazırlanması,
• Hekimler başta olmak üzere sağlık çalışanları ve hukukçuların sağlık hukuku okuryazarlığının geliştirilmesi amacıyla eğitim çalışmaları,
• Malpraktis davalarını önlemeye yönelik seminerler,
• Hekim, hastane ve çeşitli sağlık kuruluşları aleyhine açılan davalarda sağlık çalışanlarına avukatlık ve danışmanlık hizmetleri,
• Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası konusunda bilgilendirilme,
• Teminatı kapsayan poliçelerin savunmaya dahil edilmesi,
• Tazminat taleplerinde poliçeden kaynaklanan haklarının etkinleştirilmesi.